Tycker ni att människan behöver vissa religiösa värden för att våra moraliska värden ska bildas. Titta bara på Ryssland och Albanien tror ni inte att den ökade ateismen i Sverige kan få konsekvenser under en senare tidsperiod?
Andrzej, Stockholm (18 juni 2001)
Adam_sliwa[snabel-a]hotmail.com

Det är inte religiösa värden i sig som människan behöver för att samhället ska fungera, utan moraliska värden. Sovjetunionen och Albanien är två exempel på stater som inte fungerat på grund av avsaknaden av etiska normer. Helt klart är att bristen på etiska normer får negativa konsekvenser för samhället – och för dem som lever i samhället.

Det är dock fullt möjligt att tänka sig att ett fungerande etiskt normsystem skulle kunna utvecklas utan ett religiöst grundat normsystem. Dock är det säkert så att det religiöst grundade normsystemet i sig underlättar uppbyggnaden av ett väl fungerande samhälle. Den trosuppfattning som ligger bakom normsystemet ger ju systemet en alldeles extra auktoritet, som inte kan uppnås i ett på ateism byggt samhälle.

Det finns dock ateistiska tankesystem – till exempel Ayn Rands objektivism – som skulle kunna utgöra grunden för ett samhälleligt fungerande normsystem, men det förefaller vara betydligt svårare att uppnå allmän och bred folklig uppslutning kring ett sådant normsystem än kring de normsystem som bygger på religiösa trosuppfattningar.

Mot den bakgrunden är den ökade ateismen – eller snarare religiösa indifferensen – i Sverige ett hot mot samhället på sikt.

Det är inte för inte som det katolska Polen var det land som gick i bräschen för kommunismens fall, medan de mindre religiöst engagerade länderna i övriga Öst- och Centraleuropa kom först som efterföljare. Och det helt religiöst neutraliserade Albanien fortfarande knappt förmått frigöra sig från det gamla systemets förtryck.