Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016, stiftelsens fyrtiofjärde verksamhetsår.

 

Stiftelsen Contras ändamål

Ur stadgarnas paragraf 3:

Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

 

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Géza Molnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Fredrik Runebert.

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde, men därutöver har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten och kontakter per mejl, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

 

Personal

Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

 

Konferens

Den 3 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med nio deltagare ombord på M/S Viking Grace Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

 

Tidningen

Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Den tryckta upplagan har legat på 1 000 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i pre­nume­rant­värvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra. I och med årgång 42 (2016) har Contra gett ut sammanlagt 250 papperstidningar.

Antalet prenumeranter har ökat något. Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu­merations­erbjudanden till lämpliga målgrupper. Vidare har vi spridit länkar till intressanta Contra-sidor på nätet.

Den läsarenkät som genomfördes i februari 2012 visade på ett problem i form av en åldrande läsekrets. Många prenumeranter har varit med i både tjugo, trettio och till och med fyrtio år. Nyrekryteringen behöver öka.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts vid Carlshamns Tryck & Media i Karlshamn. Géza Molnár har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contra bevakar regelbundet ett tjugotal utländska tidskrifter och 150 utländska sajter för att möjliggöra en bred nyhetsbevakning.

 

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

 

Butiksförsäljning

Contra driver postorderförsäljning via en nätbutik som sköts av företaget Tictail. Contra säljer också böcker genom den ordinarie bokhandeln, inklusive nätbokhandeln. Contras böcker finns i bokhandelns gemensamma bokdatabas.

 

Internet

Contra driver en omfattande hemsida på domänen http://www.contra.nu. Under perioden april 2016-mars 2017 gjordes cirka 101 000 (125 000) besök (inom parentes uppgiften för föregående år) på hemsidan med cirka 289 000 (335 000) nedladdade sidor och en nedladdad volym på 19 (24) GB. Under året har arbete pågått med en ny hemsida som ska vara adaptiv, det vill säga automatiskt anpassad för dator, läsplatta eller mobiltelefon, beroende på vad användaren använder sig av. Detta kommer, förutom en mer modern design, ge bättre placering i sökmotorernas rankning av sidor, samt förhoppningsvis öka antalet besökare.

”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1997. Vid årsskiftet 2016/2017 var antalet mottagare 746 (758) stycken och sedan starten fram till slutet av 2016 hade det kommit 995 utgåvor av Veckans Contra.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost. De som önskar kan gå in på anslagstavlan och diskutera aktuella frågor.

År 2009 startade Contra en grupp på Facebook, som i huvudsak användes för att informera om nyutgivna tidningsnummer. Under 2011 lades Facebook om och vi kom fram till att vi istället för gruppen skulle ha en Facebook-sida för Contra, vilken lanserades den 13 december 2011. Den som klickar ”gilla” på Contras Facebook-sida får automatiskt information från Contra till den egna facebook-sidan. Sidan har med tiden blivit en kanal för att sprida information som kan intressera Contras läsare. På sidan presenteras länkar till andra källor med information för Contra-läsarna, liksom information om nyutgivna tidskriftsnummer och annat som kommer från Contra. Antalet gilla-markeringar var 317 (242) stycken i slutet av mars 2017.

 

Bokutgivning

Under året gavs ingen ny bok ut.

 

Marknadsföring

Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra och deltagare i Facebook-grupper är viktiga källor till nya prenumeranter. Dessutom har Contra vid ett flertal tillfällen annonserat via Facebook.

 

Lokal

Contra har lokaler i Stockholms södra förorter.

 

Contras vänner

”Contras vänner” är en exklusiv grupp läsare som åtagit sig att finansiera Contra med 5.000 kronor eller mer per år. Under 2016 var nio personer anslutna till ”Contras vänner”, vilket genererade bidrag på sammanlagt 45.000 kronor. Därutöver har en privatperson bidragit med ett större belopp som tillsammans med bidragen från Contras vänner möjliggjort utgivningen av tidskriften.

 

Ekonomi

Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.

Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det eko­nomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2016 ett överskott på 15.013:50 kronor. Föregående år uppvisades ett underskott på 9.519:82.

Contras tillgångar har varit placerade på bankkonto (en mindre bank med efter marknadsläget god ränta och statlig inlåningsgaranti) samt i form av preferensaktier i Fastighets AB Balder och Sagax AB, aktier av serie D i Sagax och fonden Carnegie Sverige.

Revisor

Räkenskaperna granskas av auktoriserade revisorn Erik Ågerup.

 

Stockholm den 4 april 2017

Géza Molnár     Christer Arkefors      Carl G. Holm     Fredrik Runebert

Ordförande