Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013, stiftelsens fyrtioförsta verksamhetsår.

Stiftelsen Contras ändamål
Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Molnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Fredrik Runebert.
Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde, men därutöver har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten och kontakter per mejl, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal
Stiftelsen har under året saknat anställd personal.
Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens
Den 7 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med åtta deltagare ombord på M/S Viking Grace Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med fem nummer. Nummer 6 2012 gavs ut i januari 2013 och nummer 5 och 6 2013 kom först i början av 2014. Under början av 2014 har utgivningens eftersläpning till en del återhämtats. Den tryckta upplagan har legat på 1 100 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i prenumerantvärvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra.

Antalet prenumeranter har minskat något.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu¬merations¬erbjudanden till lämpliga målgrupper. Vidare har vi spridit länkar till intressanta Contra-sidor på nätet.

Den läsarenkät som genomfördes i februari 2012 visade på ett problem i form av en åldrande läsekrets. Många prenumeranter har varit med i både tjugo och trettio år. Nyrekryteringen har varit otillräcklig.
Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts vid Carlshamns Tryck & Media i Karlshamn.

Géza Molnár har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Internet
Under de första knappa tre månaderna 2014 noterades följande siffror för Contras hemsida (siffror för 2013 inom parentes). Contra hade 10 609 (16 767) unika besökare. Det gjordes sammanlagt 29 168 (28 150) besök på 90 598 (80 274) sidor och laddades ner sammanlagt 7,15 (5,23) GB information. För drygt elva månader (1 maj 2013 till och med 25 mars 2014) gjordes 107 361 besök på Contras hemsida med nedladdning av 349 578 sidor och 23,0 GB nedladdad information.

”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1998. Vid årsskiftet 2013/2014 var antalet mottagare 847 (910) stycken.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost.

År 2009 startade Contra en grupp på Facebook, som i huvudsak användes för att informera om nyutgivna tidningsnummer. Under 2011 lades Facebook om och vi kom fram till att vi istället för gruppen skulle ha en Facebook-sida för Contra, vilken lanserades den 13 december 2011. Den som klickar ”gilla” på Contras Facebook-sida får automatiskt information från Contra till den egna facebook-sidan. Sidan har med tiden blivit en kanal för att sprida information som kan intressera Contras läsare. På sidan presenteras länkar till andra källor med information för Contra-läsarna, liksom information om nyutgivna tidskriftsnummer och annat som kommer från Contra. Antalet gilla-markeringar var i slutet av mars 125 stycken.

Bokutgivning
Under året gavs ingen ny bok ut.

Marknadsföring
Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra och deltagare i Facebook-grupper är viktiga källor till nya prenumeranter.

Lokal
Contra har länge haft lokaler på Södermalm i Stockholm. För att sänka kostnaderna flyttade Contra i september 2013 till Hökarängen. Med ungefär oförändrad lokalyta kunde vi minska kostnaderna med cirka 45 procent. Kostnadsminskningen slår dock igenom först under 2014.

Contras vänner
”Contras vänner” är en exklusiv grupp läsare som åtagit sig att finansiera Contra med 5.000 kronor eller mer per år. Under 2013 var sex personer anslutna till ”Contras vänner”, vilket genererade bidrag på sammanlagt 35.000 kronor. Därutöver har en privatperson bidragit med ett större belopp som tillsammans med bidragen från Contras vänner möjliggjort utgivningen av tidskriften.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.
Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det eko¬nomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.
Stiftelsen gav under 2013 ett underskott på kronor 12.969:23 kronor.
Contras tillgångar har varit placerade på bankkonto (en mindre bank med god ränta och statlig inlåningsgaranti) samt i form av preferensaktier i Fastighets AB Balder. Under 2013 gjordes även placeringar i preferensaktier i Sagax AB.

Revisor
Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

 

Stockholm den 25 mars 2014
Géza Molnár, ordförande
Christer Arkefors
C. G. Holm
Fredrik Runebert