Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2012

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012, stiftelsens fyrtionde verksamhetsår.

Stiftelsen Contras ändamål
Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Molnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Fredrik Runebert.

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde, men därutöver har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten och kontakter per mejl, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal
Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens
Den 1 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med tio deltagare ombord på M/S Amorella. Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Nummer 6 2011 gavs ut i januari 2012 och nummer 6 2012 kom först i januari 2013. Den tryckta upplagan har legat på 1 100 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i prenumerantvärvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra.

Antalet prenumeranter har minskat något.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu¬merations¬erbjudanden till lämpliga målgrupper. Vidare har vi spridit länkar till intressanta Contra-sidor på nätet.

Den läsarenkät som genomfördes i februari 2012 visade på ett problem i form av en åldrande läsekrets. Många prenumeranter har varit med i både tjugo och trettio år. Nyrekryteringen har varit otillräcklig.
Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts vid Carlshamns Tryck & Media i Karlshamn.

Géza Molnár har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Internet
Vår inetrnetleverantör har ändrat redovisningsmodellerna och vi kan därför inte för 2012 ge uppgifter om antalet besökare på Contras hemsida. Vi kan dock ge uppgifter om de första tre månaderna 2013, då Contras hemsida hade 16 767 unika besökare som gjorde sammanlagt 28 150 besök på 80 274 sidor och laddade ner sammanlagt 5,23 GB information.

”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1998. Vid årsskiftet 2011/2012 var antalet mottagare 910 (975) stycken.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost. Aktiviteten har minskat något under året.

År 2009 startade Contra en grupp på Facebook, som i huvudsak användes för att informera om nyutgivna tidningsnummer. Under 2011 lades Facebook om och vi kom fram till att vi istället för gruppen skulle ha en Facebook-sida för Contra, vilken lanserades den 13 december 2011. Den som klickar ”gilla” på Contras Facebook-sida får automatiskt information från Contra till den egna facebook-sidan. Sidan har med tiden blivit en kanal för att sprida information som kan intressera Contras läsare. På sidan presenteras länkar till andra källor med information för Contra-läsarna, liksom information om nyutgivna tidskriftsnummer och annat som kommer från Contra.

Bokutgivning

Under året utgavs Tommy Hanssons bok ”Religionsfrihetens martyrer”. Boken gavs ut av det närstående Contra Förlag KB med privat finansiering och har alltså inte ekonomiskt belastat stiftelsen.
Marknadsföring
Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter.

Lokal
Contra har lokaler i Södra Stationsområdet på Söder i Stockholm. Där finns redaktionslokaler, arkiv, bibliotek och mötesmöjligheter. Lokalen har sagts upp till den 30 september 2013 för att minska kostnaderna.

Contras vänner
”Contras vänner” är en exklusiv grupp läsare som åtagit sig att finansiera Contra med 5.000 kronor eller mer per år. Under 2012 var sju personer anslutna till ”Contras vänner”, vilket genererade bidrag på sammanlagt 37.000 kronor. Därutöver har en privatperson bidragit med ett större belopp som tillsammans med bidragen från Contras vänner möjliggjort utgivningen av tidskriften.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.

Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det ekonomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2012 ett underskott på kronor 24.492:24 kronor.

Contras tillgångar har varit placerade på bankkonto (en mindre bank med god ränta och statlig inlåningsgaranti) samt i form av preferensaktier i Fastighets AB Balder.

Revisor
Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

Stockholm den 20 april 2013
Géza Molnár, ordförande
Christer Arkefors
C. G. Holm
Fredrik Runebert