Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011, stiftelsens trettionionde verksamhetsår.

Stiftelsen Contras ändamål

Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Molnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Fredrik Runebert.
Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde, men därutöver har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten och kontakter per mejl, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal

Stiftelsen har under året saknat anställd personal.
Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens

Den 3 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med nio deltagare ombord på M/S Amorella. Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med endast fem nummer. På grund av personliga orsaker kunde Contra nummer 6 ej utges förrän i januari 2012. Den tryckta upplagan har legat på 1 100 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i prenumerantvärvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra.
Antalet prenumeranter har minskat något.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu¬merations¬erbjudanden till lämpliga målgrupper. Vidare har vi i kunnat sprida länkar till intressanta Contra-sidor på nätet.

Den läsarenkät som genomfördes i februari 2012 visade på ett problem i form av en åldrande läsekrets. Många prenumeranter har varit med i både tjugo och trettio år. Nyrekryterinmgen har varit otillräcklig.
Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har till och med nummer 1 2011 tryckts hos Strands Grafiska i Lindesberg. Från och med nummer 2 2011 har Contra tryckts vid Carlshamns Tryck & Media i Karlshamn.

Géza Molnár har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Internet
Contras hemsida med adressen http://www.contra.nu har hittills haft cirka 1 miljon besökare. Contras hemsida har haft cirka 37 000 (47 000) unika besökare (från januari 2011 till januari 2012) – eller 353 000 sedan ett nytt webbhotell nollställde räkneverket i oktober 2005. Det är en minskning med 10 000 besökare i jämförelse med motsvarande period föregående år.

”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1998. Vid årsskiftet 2010/2011 var antalet mottagare 975 (1 038) stycken.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost. Aktiviteten har minskat något under året.

Bokutgivning
Under året har ingen bokutgivning skett. Dock utgavs Ann-Mari Lahtis bok ”Mitt möte med KGB” i slutet av 2010 och Tommy Hanssons bok ”Religionsfrihetens martyrer” utkom under februari 2012. Böckerna ges ut av det närstående Contra Förlag KB med privat finansiering och har alltså inte ekonomiskt belastat stiftelsen.

Marknadsföring
Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter. Därutöver har Contra skickat erbjudanden till intressegrupper på Facebook samt ett stort antal tidigare prenumeranter och kunder.

Lokal
Contra har lokaler i Södra Stationsområdet på Söder i Stockholm. Där finns redaktionslokaler, arkiv, bibliotek och mötesmöjligheter.

Contras vänner
”Contras vänner” är en exklusiv grupp läsare som åtagit sig att finansiera Contra med 5.000 kronor eller mer per år. Under 2011 var sju personer anslutna till ”Contras vänner”, vilket genererade bidrag på sammanlagt 38.000 kronor. Därutöver har en privatperson bidragit med ett större belopp som tillsammans med bidragen från Contras vänner möjliggjort utgivningen av tidskriften. Tack vare de generösa bidragen uppvisade stiftelsen ett mindre överskott, för första gången sedan 2007.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.
Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det eko¬nomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2011 ett överskott på kronor 2.347:67 kronor.
Contras tillgångar var fram till oktober placerade på plusgiro och bank (en mindre bank med förhållandevis fördelaktiga räntevillkor och statlig insättningsgarnti). Under oktober gjordes en placering i form av preferensaktier i Fastighets AB Balder.

Revisor
Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

 

Stockholm den 26 mars 2012
Géza Molnár, ordförande
Christer Arkefors
C. G. Holm
Fredrik Runebert