Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2007

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007, stiftelsens trettiofemte verksamhetsår.

Stiftelsen Contras ändamål

Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Mólnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Tommy Hansson.
Styrelsen har haft endast ett protokollfört sammanträde, men så gott som varje vecka har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal
Stiftelsen har under året saknat anställd personal.
Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens
Den 15 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med nio deltagare ombord på M/S Isabella. Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med fem nummer. På grund av en rad ogynnsamma omständigheter, inte minst sjukdom inom redaktionen, blev årets sjätte nummer försenat och kunde ges ut först i februari 2008. Den tryckta upplagan har legat på 1 200 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i pre-nume-rant-värvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra.

Antalet prenumeranter har minskat något.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu-merations-erbjudanden till lämpliga målgrupper. Vidare har vi i ökad utsträckning kunnat sprida länkar till intressanta Contra-sidor på nätet och lanserat ett särskilt gåvokort för den som önskar ge bort en Contra-prenumeration.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts hos Strands Tryckeri i Lindesberg.

Tommy Hansson har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik
Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter

Internet
Contras hemsida med adressen http://www.contra.nu har hittills haft drygt 850 000 besökare. Contras hemsida har haft cirka 65 000 unika besökare (från maj 2007 till april 2008) – eller 188 000 sedan ett nytt webbhotell nollställde räkneverket i oktober 2005. Det är en minskning med 10 000 besökare i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vår bedömning är att en betydande del av minskningen beror på den alltmer växande ”bloggningen”. Bloggarna kan profileras ännu smalare än Contras hemsida, men det stora antalet bloggare har begränsat utrymmet för ”medelsmala” hemsidor som Contras.

”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1998. Vid årsskiftet 2007/2008 var antalet mottagare 1 275 stycken, vilket innebar en ökning på 74 prenumeranter jämfört med förra året.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost. Aktiviteten har ökat under året, även om huvuddelen av inläggen gjorts av ett begränsat antal debattörer. Under första kvartalet 2008 hade vi tillgång till ett räkneverk som visade att anslagstavlan lästes av cirka 4000 personer. Endast dryga 70 procent av läsarna kom från Sverige, med USA, Storbritannien, Schweiz och Filippinerna (samt det ospecificerade ”EU”) som andra stora länder. Vad gäller de nämnda fyra länderna är det fråga om ett par personer per land som är mycket flitiga deltagare i debatten och går in så gott som varje dag.

Bokutgivning
Contra har under året inte gett ut några nya böcker. Arbete pågår dock med två nya böcker för utgivning under 2008.

Marknadsföring
Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2 000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter. Därutöver har Contra skickat erbjudanden till ett stort antal tidigare prenumeranter och kunder.Lokal
Contra har lokaler i Södra Stationsområdet på Söder i Stockholm. Där finns redaktionslokaler, arkiv, bibliotek och mötesmöjligheter.

Contras vänner
På grund av fortlöpande stora underskott under de senaste åren lanserades vid årsskiftet ”Contras vänner”, en exklusiv grupp läsare som åtog sig att finansiera Contra med 5.000 kronor eller mer per år. Under 2007 var elva personer anslutna till ”Contras vänner”, vilket genererade bidrag på sammanlagt 70.000 kronor.Genom detta kunde Contra för 2007 uppvisa det första överskottet sedan år 2000. Contras vänner har fortlöpande försetts med information om Contras utveckling under året och har under året kommit med förslag till inriktning på verksamheten och utveckling av tidskriften. Under början av 2008 anordnades en sammankomst på Contra-lokalen för ”vännerna”.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.
Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det eko-nomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2007 ett överskott på kronor 59.767 kronor. Överskottet är dock till mer än en tredjedel beroende på att nummer sex av tidskriften inte kom ut förrän under år 2008. Såväl tryck som portokostnader belastar därför först nästkommande år. Därutöver har hård kostnadskontroll och begränsade aktiviteter vad gäller marknadsföring bidragit till överskottet, liksom att volymen sällanköpsvaror (kuvert, toner etc) varit tillfälligt låg. Sett till en mer normal verksamhetsvolym kan överskottet beräknas motsvara cirka 10.000 kronor, vilket enligt styrelsens mening är en rimlig volym för att stärka Stiftelsens konsolidering och långsiktiga stabilitet.

Contras begränsade egna kapital har under året varit placerat på bankräkning, vilket mot bakgrund av utvecklingen på de finansiella marknaderna visade sig vara en riktig politik.

Revisor
Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

Stockholm den 29 april 2008
Géza Molnár, styrelsens ordförande
Christer Arkefors
Tommy Hansson
C G Holm