Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2000

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000, stiftelsens tjugoåttonde verksamhetsår.

Stiftelsen Contras ändamål

Ur stadgarnas paragraf 3:

Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Géza Mólnár (ordförande), Carl G Holm, Christer Arkefors och Tommy Hansson.

Styrelsen har haft endast ett protokollfört sammanträde, men så gott som varje vecka har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal

Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens

Den 26 augusti anordnades årets sedvanliga höstkonferens med deltagande av åtta personer ombord på M/S Isabella. Under konferensen, som samlade deltagare från olika delar av landet planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen

Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Den tryckta upplagan har legat på knappt 1 500 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i prenumerantvärvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra. Tyvärr innebär detta en minskning av antalet återförsäljare sedan en kedja tidningsbutiker – PressStop – upphört med Contra.

Antalet prenumeranter har ökat något. Prenumerationsavgiften har under året uppgått till 145:­, men prenumeranterna har rekommenderats att betala 200 kronor jämnt.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenumerationserbjudanden till lämpliga målgrupper.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med desktop-teknik på en Apple Macintosh-anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts hos Sävsjö Grafiska.

Tommy Hansson har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Internet

Contras hemsida med adressen http://www.contra.nu hade under året cirka 58.000 besökare.

“Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades på nyåret 1998. Vid årsskiftet 2000/2001 var antalet mottagare 801 stycken, en ökning med 293 mottagare under året. Under början av år 2001 har antalet prenumeranter fortsatt att öka.

Contras “anslagstavla” sköttes under året av företaget InsideTheWeb. Företaget la dock ner verksamheten i februari 2001, då Contra gick över till företaget Boardhost. När InsideTheWeb upphörde verksamheten kunde vi summera ungefär två års närvaro med anslagstavlan. Sammanlagt gjordes 4.800 inlägg som lästes sammanlagt 297.000 gånger. En normaldag i februari 2001 lästes mellan 500 och 700 inlägg, men vissa dagar kunde över 1000 inlägg läsas.

Bokutgivning

För första gången på åtskilliga år har Contra inte medverkat i bokutgivning under året. Det innebär inte att bokutgivingen är nedlagd, endast att den gjort ett uppehåll.

Marknadsföring

Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter. Därutöver har Contra skickat erbjudanden till ett stort antal tidigare prenumeranter och kunder.

Annonsering för Contra har gjorts i Nya Wermlandstidningen, Expressen och Aftonbladet (den sistnämnda i januari 2001).

Lokal

Contra har lokaler i Södra Stationsområdet på Söder i Stockholm. Där finns redaktionslokaler, arkiv och mötesmöjligheter,

Ekonomi

Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.

Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det ekonomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2000 ett överskott på kronor 12.292. Rörelsen gav ett underskott på 32.262 kronor, men Stiftelsen gjorde en betydande reavinst på aktier i TV4, som avyttrades under årtet. Efter avyttringen av TV4 har Stiftelsen inte längre någon aktieportfölj.

Stiftelsen tillfördes medel genom ett arv 1983. Avkastningen på dessa medel har tidigare påtagligt bidragit till finansieringen av Stiftelsens verksamhet. En ogynnsam utveckling på marknaden gjorde att avkastningen under år 2000 var förhållandevis låg, vid sidan av reavinsten på aktierna i TV4.

Revisor

Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

 

Géza Mólnár (ordförande)
Christer Arkefors
Tommy Hansson
C G Holm