Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 1999

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1999.

Stiftelsen Contras ändamål

Ur stadgarnas paragraf 3:

Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Géza Mólnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Tommy Hansson.

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden samt flera arbetsmöten, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal

Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister. Tyvärr har militärtjänst och studier på annan ort begränsat insatserna från flera personer som under tidigare år gjort stora insatser.

Konferens

Den 4 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med deltagande av nio personer ombord på M/S Isabella. Under konferensen, som samlade deltagare från olika delar av landet planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen

Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Den tryckta upplagan har legat på knappt 1 500 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i prenumerantvärvande syfte. Ett tjugotal tidningsförsäljare säljer Contra.

Antalet prenumeranter har ökat något. Ökningen är den första på åtskilliga år. Efter Berlinmurens och kommunismens fall har Contra tappat upplaga, men den nedåtgående trenden har alltså nu brutits. Uppgången har dels skett genom målmedvetna ansträngningar från redaktionen att få gamla prenumeranter att återuppta sin prenumeration, men också genom ökat genomslag på Internet. Prenumerationsavgiften har under året uppgått till 145:­, men prenumeranterna har rekommenderats att betala 200 kronor jämnt.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenumerationserbjudanden till lämpliga målgrupper.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med desktop-teknik på en Apple Macintosh-anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts hos Sävsjö Grafiska.

Tommy Hansson har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Contras läsare

Contras läsare har en åldersfördelning som ligger något under svenska folkets ålderfördelning. Mer än hälften av läsarna anser sig vara konservativa, en fjärdedel anser sig vara liberala eller nyliberala.

Den genomsnittliga utbildningsnivån är hög, ungefär hälften av läsarna har akademisk examen eller studerar för att avlägga en sådan.

Internet

Contras hemsida på flyttades vid förra årsskiftet till den nya adressen http://www.contra.nu. Sidan hade cirka 30.000 besök under året. Under delar av året har Contra legat utanför viktiga sökmotorer, vilket haft samband med systemomläggningar på AltaVista och Eureka. Problemen uppstod dels i slutet av 1998, men återkom under maj 1999, för att lösas helt tillfredsställande först en bit in på år 2000. Internet har under året fått ökad betydelse som försäljningskanal och även som kanal att nå nya intresserade.

“Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades på nyåret 1998. Vid årsskiftet 1999/2000 var antalet mottagare 508 stycken, en ökning med cirka 350 mottagare under året. Under början av år 2000 har antalet prenumeranter fortsatt att öka i stegrad takt.

På Contras “anslagstavla” har under året 100 000 inlägg lästs. Flera tusen inlägg har skrivits. Den 30 mars år 2000 var antalet lästa inlägg uppe i 167 753 och antalet skrivna inlägg 3 086. Contras anslagstavla får därmed anses etablerad som debattforum för nyliberaler och konservativa.

Bokutgivning

Under 1999 utgavs endast en titel: Jan Lundmarks Höginkomsttagarnas skatterevolt. Därutöver har kompletteringstryck skett av tidigare böcker som utgetts med print-on-demand-teknik. Dels Marek Zytos I väntan på Messias, dels Tommy Hanssons Det Gröna Sverige.

Marknadsföring

Under året spreds Contras katalog, som utkom i slutet av 1999.

Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.500 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter. Utskick till tidigare prenumeranter har visat sig vara framgångsrika. Det är många som insett att de inte klarar sig utan Contra efter att ha varit utan tidskriften ett par år.

Lokal

Contra flyttade i slutet av 1998 in i nya lokaler i Södra Stationsområdet på Söder. Lokalerna har under året inretts och gjorts ändamålsenliga.

Ekonomi

Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.

Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det ekonomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 1999 ett underskott på kronor 22.975. Trots förlusten är Stiftelsens finansiella ställning betryggande för den närmaste framtiden.

Stiftelsen tillfördes medel genom ett arv 1983. Avkastningen på dessa medel har tidigare påtagligt bidragit till finansieringen av Stiftelsens verksamhet. En mot bakgrund av den starka kursutvecklingen på Börsen alltför försiktig placeringsfilosofi gjorde att avkastningen under året får anses ha varit otillfredsställande.

Revisor

Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

Géza Mólnár (ordförande)
Christer Arkefors
Tommy Hansson
C G Holm