Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 1998

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1998.

Stiftelsen Contras ändamål

Ur stadgarnas paragraf 3:

Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Géza Mólnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Tommy Hansson.

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden samt flera arbetsmöten, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal

Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister. Tyvärr har militärtjänst och studier på annan ort begränsat insatserna från flera personer som under tidigare år gjort stora insatser.

Konferens

Den 5 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med deltagande av nio personer ombord på M/S Isabella. Under konferensen, som samlade deltagare från olika delar av landet planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen

Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Den tryckta upplagan har legat på knappt 1 500 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i prenumerantvärvande syfte. Ett tjugotal tidningsförsäljare säljer Contra.

Antalet prenumeranter har minskat något. Prenumerationsavgiften har under året uppgått till 145:­, men prenumeranterna har rekommenderats att betala 200 kronor jämnt.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenumerationserbjudanden till lämpliga målgrupper.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med desktop-teknik på en Apple Macintosh-anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts hos Sävsjö Grafiska.

Tommy Hansson har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Contras läsare

Contras läsare har en åldersfördelning som ligger något under svenska folkets ålderfördelning. Mer än hälften av läsarna anser sig vara konservativa, en fjärdedel anser sig vara liberala eller nyliberala.

Den genomsnittliga utbildningsnivån är hög, ungefär hälften av läsarna har akademisk examen eller studerar för att avlägga en sådan.

Internet

Contras hemsida på Internet har vidareutvecklats under året. Vid årsskiftet 1998/99 hade Contras hemsida nått 20.000 besök. Under perioden november 1998­januari 1999 överflyttades hemsidan successivt från www.algonet.se/~contra till www.contra.nu för att få en mer slagkraftig adress. Frekvensen besök har ökat successivt och låg vid årsskiftet på cirka 75 per dag. Sedan Contra äntligen fullt ut registrerats på några av de större sökmotorerna ökade besöksfrekvensen till cirka 100 per dag under mars månad 1999. Internet har under året fått ökad betydelse som försäljningskanal och även som kanal att nå nya intresserade.

Det blev möjligt att prenumerera på “Veckans Contra”, som en varje vecka uppdaterad “ledarsida” med kommentarer från Contra från nyåret 1998. Vid årsskiftet 1998/99 var antalet mottagare cirka 160 stycken.

På hemsidan infördes i slutet av året en “anslagstavla” som snabbt etablerade sig som debattforum för nyliberaler och konservativa. Under den första månaden hade anslagstavlan 15.000 träff (vilket inte ska förväxlas med antalet besökare). På grund av ändrade rutiner hos underleverantören av anslagstavlan har det inte varit möjligt att senare göra några mätningar av antalet besökare eller träffar.

Bokutgivning

Under 1998 utgavs tre titlar: Marek Zytos I väntan på Messias ­ att överleva Förintelsen, Tommy Hanssons Det Gröna Sverige och Per Ossmers diktsamling Beria. Alla tre böckerna trycktes med så kallad print-on-demand-teknik vilket inneburit att upplagan kunnat anpassas till efterfrågan, eftersom tilltryck kunnat göras till förhållandevis låga kostnader. Dock är styckekostnaden med print-on-demand-tekniken hög och någon marginalförbättring har därför inte uppnåtts jämfört med tidigare teknik.

Övriga produkter

Under året presenterades en ny serie med politiska klistermärken.

Marknadsföring

Under året utgavs en ny katalog med Contras produkter.

Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter.

Lokal

Efter när 15 år på Polhemsgatan på Kungsholmen flyttade Contra till nya lokaler på Söder. Flyttningen och inredningen av de nya lokalerna har tagit resurser i anspråk under året.

Ekonomi

Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.

Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det ekonomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsens rörelse gav under 1998 ett underskott på kronor 57 068. Trots förlusten är Stiftelsens finansiella ställning betryggande.

Stiftelsen tillfördes medel genom ett arv 1983. Avkastningen på dessa medel har tidigare påtagligt bidragit till finansieringen av Stiftelsens verksamhet. En förskjutning till en mer försiktig placeringsfilosofi, med anledning av högt uppdrivna aktiekurser, och sjunkande avkastning för räntebärande placeringar gjorde att den finansiella rörelsens bidrag till Stiftelsens finansiering under 1998 blev blygsam.

Revisor

Räkenskaperna granskas av auktoriserade revisorn Alexander Hagberg vid Ernst & Young.

Géza Mólnár (ordförande)
Christer Arkefors
Tommy Hansson
C G Holm