Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 1997

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1997.

Stiftelsen Contras ändamål
Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Mólnár (ordförande), C

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal
Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister. Tyvärr har militärtjänst och studier på annan ort begränsat insatserna från flera personer som under tidigare år gjort stora insatser.

Konferens
Den 27 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med deltagande av tolv personer ombord på M/S Silja Europa. Under konferensen, som samlade deltagare från olika delar av landet planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Den tryckta upplagan har legat på omkring 1 500 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i prenumerantvärvande syfte. Ett tjugotal tidningsförsäljare säljer Contra. En viss ökning av lösnummerförsäljningen har skett under året.

Ett särtryck togs fram av Bertil Häggmans åttasidiga artikel om Alger Hiss i nummer 3 1997.

Antalet prenumeranter har varit i stort sett oförändrat. Prenumerationsavgiften har under året uppgått till 145:­, men prenumeranterna har rekommenderats att betala 200 kronor jämnt.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenumerationserbjudanden till lämpliga målgrupper. Där så är möjligt träffas överenskommelse om distribution enligt lämpliga utomstående adressregister.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med desktop-teknik på en Apple Macintosh-anläggning som ägs av Contra.

Tidningens första nummer trycktes av Imprinta AB i Stockholm, varefter tryckningen överflyttades till Sävsjö Grafiska till en betydligt lägre kostnad.

Tommy Hansson har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere vid ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik
Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Övriga produkter
Under året släpptes ett märke med texten “Befria Karelen” för försäljning till allmänheten. Märket togs ursprungligen fram för flera år sedan, men har inte sålts tidigare.

Arbete pågick med en ny serie klisteretiketter som presenterades i början av 1998.

Contras läsare
Contras läsare har en åldersfördelning som ligger något under svenska folkets ålderfördelning. Mer än hälften av läsarna anser sig vara konservativa, en fjärdedel anser sig vara liberala eller nyliberala.

Den genomsnittliga utbildningsnivån är hög, ungefär hälften av läsarna har akademisk examen eller studerar för att avlägga en sådan.

Internet
Contras hemsida på Internet har vidareutvecklats under året. En bit in på 1998 kunde hemsidan registrera besökare nummer 10.000. Frekvensen besök har ökat successivt och ligger för närvarande på cirka 50 per dag. Internet har under året fått ökad betydelse som försäljningskanal och även som kanal att nå nya intresserade.

Under året infördes “Veckans Contra”, som en varje vecka uppdaterad “ledarsida” med kommentarer från Contra. Från nyåret 1998 har det blivit möjligt att abonnera på “Veckans Contra” som automatiskt skickas som e-post. Någon nämnvärd marknadsföring av denna möjlighet har inte skett och antalet abonnenter är än så länge begränsat.

Bokutgivning
Under 1997 utgavs inga nya titlar. Försäljningen har till stor del varit inriktad på att sälja den i december 1996 utgivna boken “Baltutlämningen” av Valentins Silamikelis. Förberedelser vidtogs för flera titlar som utges under 1998.

Marknadsföring
Under året utgavs en ny katalog med Contras produkter.

Contra annonserade i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift och deltog i Kulturtidskriftskatalogen, utgiven med stöd av Statens kulturråd.

Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2.000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter.

Samarbete med utländska tidskrifter
Genom överenskommelse med den norska tidningen “Fremskritt” sker materialutbyte. Material har också kunnat utnyttjas från Reason Magazine och The American Spectator i USA och Deutschland Magazin i Tyskland.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.

Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det ekonomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsens rörelse gav under 1997 ett underskott på kronor 56.330. Trots förlusten är Stiftelsens finansiella ställning betryggande.

Stiftelsen tillfördes medel genom ett arv 1983. Avkastningen på dessa medel har bidragit till finansieringen av Stiftelsens verksamhet.

Statligt stöd
Contra är principiellt motståndare till mottagande av statligt stöd. Eftersom Contra tvingas medverka till finansieringen av det statliga stödet (förutom de i räkenskaperna redovisade skattebeloppen betalar Contra dessutom mervärdeskatt) ansöker dock stiftelsen och bolaget i förekommande fall om statligt stöd, främst från Statens kulturråd. Under budgetåret 1985/86 utbetalades 10.000 kronor i kulturtidskriftsstöd till Contra. En motsvarande “röd” tidskrift får mellan 50.000 och 100.000 kronor. Efter fem år med avslag fick Contra återigen 10.000 kronor i stöd för budgetåret 1991/92, men har därefter återigen konsekvent fått avslag på ansökningarna. Dock beviljade Statens Kulturråd under 1997 stöd till utgivningen av Valentins Silamikelis bok “Baltutlämningen”.

Revisor
Räkenskaperna granskas av auktoriserade revisorn Alexander Hagberg vid Ernst & Young.

Géza Mólnár (ordförande)
Christer Arkefors
Tommy Hansson
C G Holm