Av Dan Ahlmark

Individualism contra kollektivism. Två motpoler i det mänskliga tänkandet. Dan Ahlmark redogör för vägen via individualismen till den fria människan.

Borgerlighetens långa väg till klarhet

Borgerligheten i Västeuropa under se­nare hälften av 1800­-talet och en bit in på 1900-­talet hade inte en socialistisk syn gällande ekonomin, men accepterade ofta klart kollektivistiska idéer beträffan­de kultur, politik och allmänt i samhället. De bands också av respekt för religiösa auktoriteter, i monarkier respekt för konungamakten och kanske aristokratin (före Första världskriget), och dåtidens intel­lektuella och kulturella berömdheter med allmänt socialistiska åsikter.

Politiskt fanns fortfarande konservativa partier, som tyvärr såg gårdagens samhäl­le som bättre och vägledande. Klassiska liberaler kunde inte hävda individualis­ men på ett korrekt sätt i den minskande men fortsatta fattigdom, som varit så om­fattande i det gamla agrara samhället och därför – självfallet – också dominerade i det begynnande industriella. De klassiska liberalerna gav därvid vika för sociallibe­raler, som accepterade visst socialistiskt inflytande. Kollektivistiska åsikter kom därför att fortsätta att dominera de bor­gerligas samhällssyn (med undantag för delar av det ekonomiska systemet), vilket så småningom blev förödande.

Marknadsekonomin lyfte successivt upp hela samhället till allt högre mate­riella nivåer, men andligt sett förblev många människor vid gamla åsikter och primitiva kollektivistiska idëer, vilka var vittspridda. Detta bidrog till För­sta världskriget, vilket ju inledningsvis hade folkligt stöd. Naturligtvis spreds frihetliga idëer ändå i Europa under La Belle Epoque och mellankrigstiden, men kraften i dem räckte inte för att utgöra ett effektivt motstånd mot kollektivistiska idéer på många samhällsområden.

Tidigare liksom i dagens samhälle fanns självfallet många, som på grund av sin personlighet och karaktär (eller tur genom att ha föräldrar med utpräglat frihetliga värderingar) alltid haft en klart frihetlig, individualistisk och antisocialistisk övertygelse. Men det är en mindre minoritet. Den intellektuella basen för den frihetliga ideologin plus dess presen­tation uppfattades av alltför många under första hälften av 1900­-talet som för torf­tig även med hänsyn till dess bakgrund i den amerikanska författningen, klassiska liberalers och en del borgerliga författa­res skrifter med mera. Tillämpningen och anpassningen till dagens samhälle sågs som oklar eller svag. Jämfört med klass­hat och entusiasmerande utopier räckte det inte.

Socialistiska idéer dominerade efter Första världskriget viktiga delar av sam­hällsdebatten och även den nationaleko­nomiska vetenskapen. Först på 50­-talet började i USA nya och vitaliserade äldre principer och slagkraftiga argument for­muleras till ett generellt försvar för män­niskans frihet. (1) De vann sedan mark fram

(1) Se Avsnittet ”Friheten som ideologi” i fjärde delen av ”Den Libertarianska Historiesynen”: https://www.frihetsportalen.se/2023/01/den­-libertarianska-­historiesynen­-del-­4­-4/

till murens fall, men har sedan stagnerat. Däremot växte människors acceptans av marknadsekonomi genom (a) den snabba standardökningen i de demokratiska väst­länderna, (b) de vid den tidpunkten up­penbarade bristerna i socialistiska länder och (c) förståelsen av orsakerna till dessa dvs de bakomliggande teorierna. Främst von Mises och Hayek hade ju pulveriserat den teoretiska basen för planekonomin.

Utvecklingen i Sverige

I ett annat sammanhang (2) berördes skillna­den mellan den socialistiska människan (kallad den uniforma) och

(2) https://newsvoice.se/2023/02/ahlmark-­indvi­der­-partier­-institutioner­-1

den friare: den differentierade människan. Den socialis­tiska är en person man ofta hittar i dagens svenska välfärdsstat (StatsvälfärdsSta­ten), där befolkningens andliga utveck­ling formats – och deformerats – av den politik, som baserats på den svenska soci­aldemokratins människo­- och samhälls­syn. Denna har ju fått sitt utlopp förutom direkt i samhällspolitiken, i den ihärdiga andliga indoktrinering av svenskarna, som bedrivits i Sverige sedan 1950­-talet (snart i tre generationer (3)). Båda dessa två krafter bygger på ett starkt inslag av

(3) https://www.contra.nu/contra-­articles/ massindoktrineringen­-i­-sverige/

nivellering av människor, vilket sägs vara motiverat av syftet att uppnå så kallad jämlikhet. Det målet är i sin extrema ut­formning bara en variant av Marx’ för aktliga tes: ”Av var och en efter förmåga. Åt var och en efter behov”. Människan liksom dennes prestationer tillhör alltså kollektivet.

På många sätt försökte man verkligen forma en ny människa, som passade so­cialdemokratins idealsamhälle. Sven Moberg, som var undervisningsminister 1967–1973 i Erlanders och Palmes reger­ingar sade, att skolundervisningens mål var att ”framskapa den rätta människan för det nya samhället. Den nya skolan av­ visar individualiteten … (och)… konkurrens, och barnen lärs att arbeta i grupper. De löser problemen tillsammans, inte var för sig. Den grundläggande tanken är att de… betraktas som medlemmar i ett sam­hälle, individuell inställning motarbe­tas. (4)” Partiet utformade sin politik medvetet för att frambringa individer

(4) https://www.epochtimes.se/Kronika­-Den­-svenska­-skolans­-omvandling­­-­Del­-3­-a

styrda av kollektivistiska värderingar.

Den differentierade människan skiljer sig från denna ”uniforma” person genom att inte acceptera väsentliga delar av det offentligas och vänsterpartiernas socialis­ tiska påverkan. Hon är däremot inte alls särskilt medveten och kunnig om ideolo­ gi, så att hon konsekvent driver eller ens uttalar frihetliga åsikter. Hennes borger­ liga värderingar, såsom de generellt yttrade sig i Sverige runt realsocialismens fall, nöts kontinuerligt ned på grund av samhällets konsekventa och ständiga tolkningar av alla företeelser utifrån en kollektivistisk syn.

Murens fall 1989 befriade nämligen inte svenskarna från oavbruten kollekti­ vistisk andlig påverkan. Denna blev istäl­let ännu mera påträngande genom exempelvis införandet av politisk korrekthet och åsiktskorridoren (samt medias mins­kande villighet att kritiskt granska väns­tern). Många borgerliga dras också åt vänster genom att borgerliga partier och institutioner sedan den traditionella so­cialismens fall ändrat sina ståndpunkter till mer kollektivistiska.

Människor brister i förståelsen av hur viktiga individualism, eget tänkande och egna värderingar är för den egna utveck­lingen. Men den differentierade männis­ kan är ändå tillräckligt fri från socialis­tiska fördomar för att vara mottaglig för frihetlig ideologi. Vad som behövs är främst en mycket djupare förståelse hos henne av vad individualism och riktig fri­het är och ett eget engagemang för andlig och materiell självständighet. Individua­lism ställer krav på individen och den­nes utveckling, vilka bör uppfyllas. Att bli en riktigt fri människa kräver ett visst arbete.

För att främja dennes utveckling bör staten genomföra en annorlunda politik på många områden. (5)

(5) https://newsvoice.se/2023/02/ahlmark-­ind­ivider­-partier­-institutioner­-2

”Det är inte fråga om att andligt hålla kvar personer på en låg nivå för att passa ett enhetligt och uniformt samhälle. Sam­hället bör istället skapa förutsättningar, som i allt respekterar människors indivi­dualitet, underlättar och förstärker deras personliga utveckling, handlingsfrihet, deras arbetsvilja, kreativitet och skapar­kraft.”

Målet ska alltid vara att ge förutsätt­ningar för personer att utvecklas till att använda sitt förnuft i allt, forma och i handling realisera självständigt valda vär­deringar och mål, skapa ett eget liv uti­ från sina egenskaper och karaktärer, samt att i allt bli en ansvarstagande person. Det helt övergripande syftet är att skapa ut­rymme för en individ, som befriats från historiska och socialistiska fördomar och fått förmågan att förstå vad frihet kräver och självständigt kan formulera goda principer för sitt eget liv. Detta är ett av kännetecknen på ett fritt samhälle.

Basen i form av en empiriskt baserad människo- och samhällssyn finns idag. (6)

(6) https://www.contra.nu/contra­-articles/liber­tarianismens­-grunder

Hur samhällssystem vilande på viss fri­het och individualism utvecklats i Europa och Nordamerika under historiens gång i strid med traditionella staters auktoritära ledningsprinciper och kollektivism har belysts i en artikelserie, där hänvisning ovan skedde till den sista delen. (1) Den historiska utvecklingen har lett till, att man nu vet, hur man bygger ett bättre samhälle baserat på empirisk kunskap, klar individualism och människans fulla valfrihet inom en legal ram. Det möj­liggör, att det Goda Samhället äntligen kan börja byggas i sin helhet. .

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Ef­ter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han publicerade tidigare boken Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila Välfärds-Staten. Han arbetar idag som medborgar­journalist.