Mänskliga rättigheter i första hand individens rätt gentemot staten – avhandlas i ett antal dokument, som genom tiderna har gjort stora avtryck i historien. Mest känd är Magna Charta, som är en överenskommelse mellan kung John av England och landets adel och präster år 1215. Nästa viktiga milstolpe i rättigheternas historia var Bill of Rights, som utfärdades 1689 efter den ”ärorika revolutionen”.
I den franska deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1789 heter det: ”Tous les Hommes naissent et demeurent libre et égaux en droit” (alla människor är födda och förblir fria och lika i rättigheter)

I den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 togs de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt för att göra uppror mot den brittiska kronan och kung George III.

I amerikanska självständighetsförklaringen heter det: ”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among those are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. (Vi håller dessa sanningar som givna, att alla människor är skapada lika och att de försetts med vissa oförytterliga rättigheter, och till dessa rättigheter hör liv, frihet och strävan efter lycka.)

Efter Andra världskriget och de brott mot mänskligheten som begicks i samband med detta, sammanställde den nybildade organisationen Förenta Nationerna en allmän deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948). Till denna hänvisas också i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 1948 hade FN fem officiella språk, som alla hade lika värde. Den viktiga första artikeln i deklarationen om de mänskliga rättigheterna översattes sedan till de olika medlemsländernas språk, men på vägen till svenska skedde något underligt. Den svenska översättningen stämmer inte överens med något av de fem originalspråken. När det talas om alla människors lika värdighet blir det på svenska alla människors lika värde. Som om lasermannen John Ausonius skulle vara lika mycket värd som Moder Teresa. Det är bara i Sverige det är så.

Så här formuleras artikeln på de fem originalspråken:

Engelska
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Spanska
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Franska
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Ryska
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Kinesiska (vi hänvisar till pdf-filen för en korrekt kinesisk text) Sidan 8.

Och så här på svenska (enligt FNs hemsida):
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

På originalspråken är inte alla människor lika i värde utan i värdighet. Vi har kollat i lexikon från Sveriges främsta ordboksförlag (Norstedts) och hittat följande översättningar på nyckelordet.

På engelska är ordet ”dignity”, vilket översätts med värdighet, sant värde, höghet, ädelhet i Norstedts engelsk-svenska ordbok Professionell. 2010.

På spanska är ordet ”dignidad” översatt med värdighet, självaktning i Spansk svenska ordboken, Norstedts 1989.

På franska är ordet ”dignité” översatt med värdighet, värdigt uppträdande i Fransk-svensk ordbok av John Vising ,Norstedts 1960.

På ryska är ordet ”достоинстве”. Översatt värdighet, förtjänst, värde av Norstedts ryska ordbok, 2006.

Vi har tyvärr ingen kinesisktalande på redaktionen, men nyckelordet är (zunyán) vilket av Google translate översätts med värdighet. För en korrekt kinesisk text hänvisar vi till pdf-filen. Sidan 9.

Märkligt nog har den svenska felöversättningen följt med till Regeringsformens 1 kap 2 § där det heter: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.