Hur tog Hitler makten i Tyskland?
Elin, Jönköping (28 februari 2006)
babygiirl[snabel-a]hotmail.com

Bakgrunden till Hitlers maktövertagande var Versaillefreden som ingicks 1919. För Tyskland medförde Versaillefreden hårda krav på krigsskadestånd och begränsningar av Tysklands armé och territorium. Frankrike var väldigt hämndlystet gentemot Tyskland efter första världskriget medan USA:s president Woodrow Wilson försökte undvika en total förnedring av Tyskland. Trots att Tyskland enbart betalade en bråkdel av krigsskadeståndet kom Hitler att utnyttja den orättvisa Versaillefreden i sin propaganda. Hitler kunde även utnyttja dolkstötslegenden som gick ut på att Tyskland egentligen inte hade besegrats av västmakterna utan hade förråtts av de egna ledarna. Därför kan man säga att första världskrigets slut lade grunden för det andra världskriget.

Hitler utnyttjade dessutom sociala faktorer såsom fattigdom, inflation och arbetslöshet. Vidare utvecklade han en extrem antisemitism samt en dröm om det tusenåriga riket. Denna syn kombinerades med teorier om att arier var ett överlägset folk som hade rätt till ett livsutrymme. Detta livsutrymme skulle främst tas österut. För att grundlägga detta resonemang använde Hitler sig av de tyskar som fanns bosatta i andra länder såsom i Tjeckoslovakien. Dessa tyskar kom i kläm när första världskriget ledde till att nationer såsom det Habsburgska riket delades upp i flera nationer. Många av dessa tyskar blev illa behandlade av majoritetsbefolkningen.

1919 gick Hitler med i Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (NSDAP) och formade om partiet till ett verktyg för att nå makten. Den 8 november 1923 försökte Hitler genomföra en statskupp i en ölhall i München, vilket misslyckades. Dagen efter hölls en manifestation som samlade 3 000 människor. Denna demonstration avbröts av skottlossning från beväpnad polis. Två dagar efteråt fängslades Hitler som därefter sattes i arrest på slottet Landsberg. Det var där han skrev boken ”Mein Kampf”. Han fick också under sina månader i fångenskap ta emot många besökare, bland annat professor Karl Haushofer som kom att få ett stort inflytande i utvecklingen av den nationalsocialistiska ideologin.

Det nationalsocialistiska partiet lyckades väldigt bra i de demokratiska valen. 1928 fick de 12 mandat i riksdagen, 1930 fick de 107 och i juli 1932 fick de 230 och i november 1932 fick de 196 mandat. Som mest fick nationalsocialisterna ungefär 44 procent av rösterna. Åldermannen och rikspresidenten Paul von Hindenburg och andra aktörer underskattade Hitler och trodde att de kunde tämja honom genom att bjuda in honom i en regering tillsammans med den konservative Franz von Papen. Detta var en katastrofal felbedömning då Hitler och nationalsocialisterna lyckades manipulera Hindenburg m.fl. Den 30 januari 1933 utsågs Hitler till rikskansler. Bland det första han gjorde var att utlysa nyval. Det var då Nazistpartiet fick 44 procent av rösterna i nyvalet den 5 mars 1933, vilket gav 288 riksdagsplatser.

I den vevan kom en förvirrad kommunist att bränna upp riksdagshuset, vilket senare blev en förevändning för att förbjuda kommunistpartiet. Hitler lyckades få igenom ett förslag till en fullmaktslag som skulle ge regeringen diktatorisk makt i fyra år. Han gick sedan vidare med att avskaffa tryckfriheten samt sätta skräck i befolkningen via stormtruppernas (SA och SS) våld. Sedermera kom alla oppositionspartier att förbjudas och Tyskland blev en polisstat och enpartistat. En hemlig polis, Gestapo, inrättades, koncentrationsläger byggdes upp och rättssäkerheten sattes ur spel. Ett antal utrensningar genomfördes, bland annat inom det egna nationalsocialistiska partiet. Vidare reglerade Hitler lönerna, kontrollerade jordbruket och avskaffade strejkrätten.

För att läsa mer om Hitler och det sammanhang han verkade i rekommenderar jag starkt Tommy Hanssons bok ”Ondskans imperier – Tre ideologiska frestelser 1871-1991”.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert